Partnerzy

PARTNERZY PROJEKTU

ZADANIA PARTNERA – POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • zorganizowania trzymiesięcznych staży studenckich dla studentów WSP TWP w Warszawie, skierowanych do odbycia staży PTPS ;
 • zorganizowania wolontariatu dla studentów WSP TWP w Warszawie w placówce PTPS;
 • konsultowania programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wymagań gospodarki opartej na wiedzy przez pracowników dydaktycznych WSP TWP w Warszawie i przekazanych Partnerowi przez Lidera;
 • zorganizowania wykładów otwartych i seminariów;
 • przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i zbadanie losów absolwentów.

ZADANIA PARTNERA – OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 • zorganizowanie praktyk i staży studenckich dla studentów WSP TWP w Warszawie;
 • zorganizowanie doradztwa zawodowego dla studentów WSP TWP w Warszawie we wskazanych Wydziałach Uczelni;
 • konsultowania programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy przez pracowników dydaktycznych WSP TWP w Warszawie i przekazanych Partnerowi przez Lidera.

ZADANIA PARTNERA – FUNDACJI APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DZIECI-DZIECIOM”

 • zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk studenckich dla 60 studentów
 • WSP TWP w Warszawie;
 • współrealizacja programu mobilnych szkoleń E-szansa, skierowanego do osób niepełnosprawnych ruchowo, mającego na celu umożliwienie tej grupie beneficjentów zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem poświadczonych międzynarodowym certyfikatem ECDL CORE;
 • realizacja, w ramach programu E-szansa, szkoleń psychologiczno – rehabilitacyjnych dla opiekunów niepełnosprawnych beneficjentów programu oraz przeprowadzenie 48 warsztatów multimedialnych dla uczestników programu

ZADANIA PARTNERA – SYNTEA SA (dawniej MCSK SP Z O.O.)

 • prowadzenie cyklicznych szkoleń w zakresie umiejętności komputerowych ECDL CORE i ADVANCE
 • współuczestnictwo w programie Mobilnych Szkoleń ECDL dla osób niepełnosprawnych E-szansa
 • współuczestnictwo w realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego
 • współuczestnictwo w realizacji kursów dla kadry WSP TWP w Warszawie „Szkolenie kadry WSP TWP w Warszawie na trenerów i egzaminatorów ECDL”

ZADANIA PARTNERÓW – SKO W OLSZTYNIE, TORUNIU I SZCZECINIE

 • zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk studenckich dla studentów WSP TWP w Warszawie;
 • konsultowanie programów nauczania;
 • programy zostaną dostosowane przez pracowników dydaktycznych WSP TWP w Warszawie do wymogów rynku pracy i przekazane Partnerom;
Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy