O projekcie

„Przedsiębiorcza Uczelnia” to projekt sfery edukacji, który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.

OKRES REALIZACJI

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2008 do 31 grudnia 2013 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Na przeprowadzenie Projektu Uczelnia otrzymała 27 mln zł.

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest modernizacja i podniesienie jakości w działalności dydaktyczno – naukowej Uczelni, a tym samym podniesienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych WSP TWP.

DZIAŁANIA

W celu zwiększania jakości oferty edukacyjnej Uczelni oraz podniesienia kwalifikacji studentów i osób z zewnątrz pragnących zwiększać swoje kompetencje, w ofercie projektu znalazły się dwusemestralne (w czterech zakresach), i trzysemestralne (w siedemnastu zakresach), bezpłatne  studia podyplomowe oraz kursy pozwalające nabyć uczestnikom umiejętności kluczowe na rynku pracy. Aby dostosować ofertę Uczelni do potrzeb gospodarki społecznej i wymogów pracodawców, w ramach Projektu prowadzona jest też analiza i przegląd stu programów studiów, efektem której będą zmiany idące z nurtem potrzeb obecnego rynku pracy.

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” tworzy również szansę dla pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry zarządzającej Uczelni. W ramach Projektu 35 pracowników naukowo-dydaktycznych otrzyma stypendia na badania naukowe. Kadra zarządzająca Uczelni oraz pracownicy administracyjni uzyskają możliwość wzięcia udziału z kursach podnoszących kompetencje informatyczne, szkoleniach z zakresu zarządzania metodologią PRINCE 2 oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Największym wyzwaniem, przed którym stoi Projekt, jest organizacja platformy e-learningowej, która będzie elementem systemu kształcenia na odległość. Sukces tego przedsięwzięcia pozwoli na upowszechnienie oferty edukacyjnej Uczelni oraz przyczyni się do wzmocnienia skuteczności tej formy edukacji. Projekt pomoże też w wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, poprzez dostosowanie infrastruktury Uczelni oraz stanowisk do nauki dla ich potrzeb. W ramach projektu zostaną przeprowadzone również kursy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL dla osób niepełnosprawnych.

„Przedsiębiorcza Uczelnia” jako projekt kieruje również swoją ofertę dla osób związanych ze światem biznesu. Osoby z tej grupy będą mogły wziąć m.in. udział w bezpłatnych studiach podyplomowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu czy komunikacji w biznesie. Szczególną rolę w ofercie edukacyjnej dla ludzi biznesu, twórcy projektu wyznaczyli kursom Gender Mainstreeming , których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu równouprawnienia płci na rynku pracy.

Projekt przyczyni się również do wzmocnienia pozycji studentów WSP TWP w Warszawie na rynku pracy. W oparciu o Projekt zostanie zaoferowany studentom szeroki wachlarz staży i praktyk studenckich, a w ramach Akademickiego Biura Karier (ABK) – doradztwo zawodowe. Działając w ramach Projektu, ABK przeprowadzi również badanie środowiska pracodawców, zaoferuje programy stażowe dla studentów, przeprowadzi szkolenia doskonalące dla swojej kadry, przygotuje specjalistyczne publikacje i będzie organizować seminaria oraz konferencje na temat problematyki rynku pracy.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy