Badania

Badanie pracodawców »

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie (ABK) w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” prowadzi badanie preferencji zawodowych pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wyniki badań pomogą w określeniu kierunku działań, który lepiej przygotuje absolwentów pod kątem potrzeb rynku pracy.

Badania pracodawców prowadzone w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” będą trwały do końca 2011r. Na chwilę obecną wstępnie zostały już przygotowane informacje dotyczące oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników (absolwentów kierunków humanistycznych), ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.

Badanie miało formę ankiet oraz wywiadów otwartych, wzięło w nich udział 113 pracodawców z całej polski (głównie woj. mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie).

Wśród kompetencji, które pracodawcy wskazują, jako ważne u kandydatów do pracy są umiejętności pracy zespołowej, wykształcenie, dyspozycyjność i mobilność, znajomość branży, języków obcych oraz obsługi komputera. Mniej ważne są umiejętność obsługi urządzeń biurowych i prawo jazdy.

Zdaniem pracodawców cennymi cechami, którymi charakteryzują się absolwenci są: chęć podnoszeni kwalifikacji, dyspozycyjność i pracowitość. Wady absolwentów to, zdaniem pracodawców, brak odpowiedzialności, motywacji do pracy, mobilności, radzenia sobie ze stresem, kreatywności i innowacyjności. Pożądaną cechą wśród absolwentów jest również doświadczenie zawodowe.

Wyniki badań pozwalają określić, jakie kompetencje powinna kształtować u studentów WSP TWP w Warszawie chcąc zapewnić im łatwiejszy start na rynku pracy.

Po zakończeniu wszystkich badań opublikujemy ich wyniki na naszej stronie.

Zakończenie postępowania w formie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji badania z zakresu zagadnień rynku pracy »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Realizacja badania dotyczącego zagadnień rynku pracy (badania z kandydatami, badania z pracodawcami, badania ilościowe i jakościowe) wraz z przygotowaniem raportu podsumowującego (Słownik główny CPV: 73000000-2 )
(Słownik uzupełniający CPV: 73000000-3).

Termin składania ofert minął  05.11.2011r. o godzinie 12:00.

Przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji na rynku pracy dla ABK powierzone zostanie firmie: BIOSTAT, Piszczek, Wolny Spółka Jawna.

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy »

Celem dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy w ramach projektu prowadzona jest analiza ok. 100 programów studiów, pod kątem wymogów rynku pracy. Ocena ekspercka dokonywana jest przez zespół kadry naukowej uczelni oraz przez Partnerów projektu – PTPS, SKO oraz OHP.

„Losy absolwentów WSP TWP oraz funkcjonowanie i perspektywy rozwojowe uczelni” »

Badanie „Losy absolwentów WSP TWP oraz funkcjonowanie i perspektywy rozwojowe uczelni”  prowadzone jest przez PTPS, w ramach współpracy partnerskiej.

Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. efektywności kształcenia na studiach wyższych na WSP TWP w Warszawie oraz przydatności dodatkowych kursów uzupełniających, oferowanych studentom. Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze dopasowanie oferty programowej do potrzeb studentów, sprzyjające korzystnej pozycji absolwentów Uczelni na rynku pracy. 

Badanie obejmie studentów, absolwentów z losowo wybranych roczników oraz pracowników Uczelni.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy